Regulamin

1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.1 Sklep on-Line jest dostępny pod adresem www.sklep.hybiak.pl służy do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet, zakupów narzędzi do obróbki granitu.

1.2 Oferta Sklepu on-Line skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zarejestrują się na stronach www.sklep.hybiak.pl.

1.3 Warunkiem złożenia zamówienia jest zalogowanie się do systemu przy użyciu loginu i hasła przekazanego Zamawiającemu przez Administratora Sklepu on-Line w formie e-mailowej lub telefonicznej po dokonanej rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego FORMULARZA ZAMÓWIENIA dostępnego po zalogowaniu

1.4 Oferta Sklepu on-Line obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

1.5 Podstawowymi warunkami realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA umieszczonego na stronie www.sklep.hybiak.pl oraz potwierdzenie zamówienia przez Sklep on-Line.

1.6. Przyjęcie przez Sklep on-Line każdego prawidłowo wypełnionego i złożonego zamówienia potwierdzane jest natychmiast w postaci wiadomości przesłanej e-mailem, a w szczególnych wypadkach również telefonicznie, co następuje w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia zamówienia, w żadnej z tych form nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych, realizacja zamówienia zostaje "zawieszona", a następnie anulowana, o czym decyzje podejmuje administrator.

1.7. Wysyłając ze Sklepu on-Line zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU Sklepu on-Line i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień REGULAMINU, administrator Sklepu on-Line jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

1.8. Sklep on-Line przyjmuje zamówienia przez cała dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienie złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będzie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

1.9. Administrator Sklepu on-Line zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego formularza zamówienia.

1.10. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

1.11. Zamawiający może wprowadzać ewentualne korekty do złożonego już zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną.

1.12. Jako potwierdzenie zakupu, Zamawiający otrzymuje "dokument wydania" oraz "fakturę konsumencką" lub "fakturę VAT" - w zależności od wskazania na FORMULARZU ZLECENIA. W przypadku wskazania "faktury VAT" w FORMULARZU należy wpisać dane konieczne do jej poprawnego wystawienia. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepie on-Line do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.


2. CENY, PŁATNOŚCI.
2.1 Wszystkie ceny podawane w Sklepie on-Line są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podateku VAT. Sklep on-Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone zarówno drogą telefoniczną, jak i e-mailową.

2.2 Ceną sprzedaży, jest cena "do zapłaty", wymieniona na Zestawieniu Zamówienia. Jest ona wyliczana na podstawie cenników dostępnych w serwisie Sklepu on-Line oraz wskazań z FORMULARZA ZAMÓWIEŃ. Na cenę "do zapłaty" składają się : cena produktu, podatek VAT,  cena usług dodatkowych (np. pakowanie do wysyłki), cena dostarczenia produktu.

2.3 Za zamówione produkty można płacić: gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Firmy Kamieniarstwo Jan Hybiak, za zaliczeniem pocztowym lub  przelewem na  rachunek bankowy Sklepu on-Line.

2.4 W przypadku wyboru płatności przelewem, zastosowanie ma następująca procedura: po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (e-mailowym i telefonicznym) Zamawiający uiszcza należną kwotę na wskazane konto bankowe Sklepu on-Line. Po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z banku o wpływie środków na konto, Zamawiający otrzymuje zamówione towary wraz z "fakturą VAT".


3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA.

3.1 Jeżeli w procedurze potwierdzania zamówienia (drogą telefoniczną i e-mailową) Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie skierowane do realizacji. Po ostatecznym potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia nie można już go modyfikować.

3.2 Skierowanie do realizacji oznacza, że w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego, zostanie mu wysłany zamówiony towar lub towar ten będzie do odbioru w siedzibie Firmy Jan Hybiak.

3.3 Jeżeli w Formularzu Zamówienia Zamawiający wskazał, jako sposób płatności "przelew"  termin 5 dni roboczych, o których mowa w pkt. 4.2. rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sklep on-Line potwierdzenia należnej wpłaty.


4. UMOWA SPRZEDAŻY, REKLAMACJE I GWARANCJE, ZWROTY.

4.1 Opublikowane na stronie www.hybiak.pl i www.sklep.hybiak.pl informacje są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2 Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się "akceptację" dokonaną przez Zamawiającego na "Zestawieniu Zamówienia". Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego (Sklep on-Line) potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.

4.3 Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić, koniecznie dołączając opis stwierdzonych wad oraz rachunek/fakturę.

4.4 W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4.5 Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego.

4.6 Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymaną "fakturę VAT" .

4.7 Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1 Sklep on-Line zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz innych parametrów produktów w ciągu dnia, prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu on-Line, prawo do wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu on-Line.

5.2 Wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

5.3 Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.4 Klient Sklepu on-Line ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: ....................................